Có 2 kết quả:

工薪阶层 gōng xīn jiē céng工薪階層 gōng xīn jiē céng

1/2

Từ điển Trung-Anh

salaried class

Từ điển Trung-Anh

salaried class