Có 1 kết quả:

公元前 gōng yuán qián

1/1

gōng yuán qián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) BCE (before the Common Era)
(2) BC (before Christ)