Có 2 kết quả:

公允价值 gōng yǔn jià zhí公允價值 gōng yǔn jià zhí

1/2

Từ điển Trung-Anh

fair value (accounting)

Từ điển Trung-Anh

fair value (accounting)