Có 2 kết quả:

拱門 gǒng mén拱门 gǒng mén

1/2

gǒng mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

arched door

gǒng mén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

arched door