Có 1 kết quả:

拱手 gǒng shǒu

1/1

gǒng shǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cup one's hands in obeisance or greeting
(2) fig. submissive

Một số bài thơ có sử dụng