Có 2 kết quả:

貢多拉 gòng duō lā ㄍㄨㄥˋ ㄉㄨㄛ ㄌㄚ贡多拉 gòng duō lā ㄍㄨㄥˋ ㄉㄨㄛ ㄌㄚ

1/2

Từ điển Trung-Anh

gondola (Venetian boat) (loanword)

Từ điển Trung-Anh

gondola (Venetian boat) (loanword)