Có 2 kết quả:

共軛複數 gòng è fù shù ㄍㄨㄥˋ ㄈㄨˋ ㄕㄨˋ共轭复数 gòng è fù shù ㄍㄨㄥˋ ㄈㄨˋ ㄕㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

complex conjugate number (math.)

Từ điển Trung-Anh

complex conjugate number (math.)