Có 2 kết quả:

共价键 gòng jià jiàn ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄚˋ ㄐㄧㄢˋ共價鍵 gòng jià jiàn ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄚˋ ㄐㄧㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

covalent bond (chemistry)

Từ điển Trung-Anh

covalent bond (chemistry)