Có 1 kết quả:

供述 gòng shù ㄍㄨㄥˋ ㄕㄨˋ

1/1

gòng shù ㄍㄨㄥˋ ㄕㄨˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

confession