Có 2 kết quả:

共享库 gòng xiǎng kù ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄎㄨˋ共享庫 gòng xiǎng kù ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄎㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

shared library (computing)

Từ điển Trung-Anh

shared library (computing)