Có 1 kết quả:

共振 gòng zhèn ㄍㄨㄥˋ ㄓㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

resonance (physics)