Có 2 kết quả:

供状 gòng zhuàng ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄤˋ供狀 gòng zhuàng ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄤˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

written confession

Từ điển Trung-Anh

written confession