Có 2 kết quả:

鉤端螺旋體病 gōu duān luó xuán tǐ bìng ㄍㄡ ㄉㄨㄢ ㄌㄨㄛˊ ㄒㄩㄢˊ ㄊㄧˇ ㄅㄧㄥˋ钩端螺旋体病 gōu duān luó xuán tǐ bìng ㄍㄡ ㄉㄨㄢ ㄌㄨㄛˊ ㄒㄩㄢˊ ㄊㄧˇ ㄅㄧㄥˋ

1/2