Có 1 kết quả:

勾人 gōu rén ㄍㄡ ㄖㄣˊ

1/1

gōu rén ㄍㄡ ㄖㄣˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sexy
(2) seductive