Có 1 kết quả:

勾玉 gōu yù

1/1

gōu yù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

magatama (Japanese curved beads)