Có 2 kết quả:

狗嘴裏吐不出象牙 gǒu zuǐ li tǔ bù chū xiàng yá ㄍㄡˇ ㄗㄨㄟˇ ㄊㄨˇ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄤˋ ㄧㄚˊ狗嘴里吐不出象牙 gǒu zuǐ li tǔ bù chū xiàng yá ㄍㄡˇ ㄗㄨㄟˇ ㄊㄨˇ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄤˋ ㄧㄚˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) no ivory comes from the mouth of a dog (idiom)
(2) no good words are to be expected from a scoundrel

Từ điển Trung-Anh

(1) no ivory comes from the mouth of a dog (idiom)
(2) no good words are to be expected from a scoundrel