Có 2 kết quả:

构架 gòu jià構架 gòu jià

1/2

gòu jià

giản thể

Từ điển Trung-Anh

structure

gòu jià

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

structure

Một số bài thơ có sử dụng