Có 1 kết quả:

孤孀 gū shuāng

1/1

gū shuāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

widow