Có 2 kết quả:

骨頂雞 gǔ dǐng jī骨顶鸡 gǔ dǐng jī

1/2

gǔ dǐng jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Eurasian coot (Fulica atra)

gǔ dǐng jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Eurasian coot (Fulica atra)