Có 2 kết quả:

股东特别大会 gǔ dōng tè bié dà huì股東特別大會 gǔ dōng tè bié dà huì

1/2

Từ điển Trung-Anh

special shareholders' meeting

Từ điển Trung-Anh

special shareholders' meeting