Có 1 kết quả:

古方 gǔ fāng

1/1

gǔ fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ancient prescription

Một số bài thơ có sử dụng