Có 1 kết quả:

骨骺 gǔ hóu ㄍㄨˇ ㄏㄡˊ

1/1

gǔ hóu ㄍㄨˇ ㄏㄡˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

epiphysis (end of a long bone)