Có 2 kết quả:

古旧 gǔ jiù古舊 gǔ jiù

1/2

gǔ jiù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

archaic