Có 2 kết quả:

骨头节儿 gǔ tou jiér骨頭節兒 gǔ tou jiér

1/2

Từ điển Trung-Anh

joint (of the skeleton)

Từ điển Trung-Anh

joint (of the skeleton)