Có 2 kết quả:

顧盼 gù pàn顾盼 gù pàn

1/2

gù pàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to look around
(2) to care for