Có 2 kết quả:

固体热容激光器 gù tǐ rè róng jī guāng qì固體熱容激光器 gù tǐ rè róng jī guāng qì

1/2

Từ điển Trung-Anh

solid state hot condensed laser (SSHCL)

Từ điển Trung-Anh

solid state hot condensed laser (SSHCL)