Có 2 kết quả:

固網電信 gù wǎng diàn xìn固网电信 gù wǎng diàn xìn

1/2

Từ điển Trung-Anh

landline (fixed-line) telecommunications

Từ điển Trung-Anh

landline (fixed-line) telecommunications