Có 2 kết quả:

故作端庄 gù zuò duān zhuāng故作端莊 gù zuò duān zhuāng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) artificial show of seriousness
(2) to pretend to be solemn

Từ điển Trung-Anh

(1) artificial show of seriousness
(2) to pretend to be solemn