Có 1 kết quả:

刮刀 guā dāo

1/1

guā dāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) spatula
(2) scraper