Có 2 kết quả:

呱呱 guā guā聒聒 guā guā

1/2

guā guā

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngây ngô

Một số bài thơ có sử dụng