Có 2 kết quả:

瓜无滚圆,人无十全 guā wú gǔn yuán , rén wú shí quán ㄍㄨㄚ ㄨˊ ㄍㄨㄣˇ ㄩㄢˊ ㄖㄣˊ ㄨˊ ㄕˊ ㄑㄩㄢˊ瓜無滾圓,人無十全 guā wú gǔn yuán , rén wú shí quán ㄍㄨㄚ ㄨˊ ㄍㄨㄣˇ ㄩㄢˊ ㄖㄣˊ ㄨˊ ㄕˊ ㄑㄩㄢˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

no gourd is perfectly round, just as no man is perfect (proverb)

Từ điển Trung-Anh

no gourd is perfectly round, just as no man is perfect (proverb)