Có 2 kết quả:

挂在嘴边 guà zài zuǐ biān掛在嘴邊 guà zài zuǐ biān

1/2

Từ điển Trung-Anh

to keep saying (sth) over and over

Từ điển Trung-Anh

to keep saying (sth) over and over