Có 2 kết quả:

官方語言 guān fāng yǔ yán官方语言 guān fāng yǔ yán

1/2

Từ điển Trung-Anh

official language

Từ điển Trung-Anh

official language