Có 2 kết quả:

官复原职 guān fù yuán zhí官復原職 guān fù yuán zhí

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) restored to one's official post
(2) to send sb back to his former post

Từ điển Trung-Anh

(1) restored to one's official post
(2) to send sb back to his former post