Có 2 kết quả:

觀光 guān guāng观光 guān guāng

1/2

guān guāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to tour
(2) sightseeing
(3) tourism