Có 1 kết quả:

官吏 guān lì

1/1

guān lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bureaucrat
(2) official

Một số bài thơ có sử dụng