Có 2 kết quả:

冠状动脉旁通手术 guān zhuàng dòng mài páng tōng shǒu shù ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄤˋ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ ㄆㄤˊ ㄊㄨㄥ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ冠狀動脈旁通手術 guān zhuàng dòng mài páng tōng shǒu shù ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄤˋ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ ㄆㄤˊ ㄊㄨㄥ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ

1/2