Có 2 kết quả:

管見所及 guǎn jiàn suǒ jí ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧˊ管见所及 guǎn jiàn suǒ jí ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

in my humble opinion (idiom)

Từ điển Trung-Anh

in my humble opinion (idiom)