Có 2 kết quả:

管弦乐队 guǎn xián yuè duì管弦樂隊 guǎn xián yuè duì

1/2

Từ điển Trung-Anh

orchestra

Từ điển Trung-Anh

orchestra