Có 1 kết quả:

光磁碟 guāng cí dié

1/1

guāng cí dié

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) magneto-optical disk
(2) floptical disk