Có 2 kết quả:

光电二极管 guāng diàn èr jí guǎn光電二極管 guāng diàn èr jí guǎn

1/2

Từ điển Trung-Anh

photodiode

Từ điển Trung-Anh

photodiode