Có 2 kết quả:

光电子 guāng diàn zǐ光電子 guāng diàn zǐ

1/2

Từ điển Trung-Anh

photoelectronic

Từ điển Trung-Anh

photoelectronic