Có 2 kết quả:

光感应 guāng gǎn yìng ㄍㄨㄤ ㄍㄢˇ ㄧㄥˋ光感應 guāng gǎn yìng ㄍㄨㄤ ㄍㄢˇ ㄧㄥˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) optical response
(2) reaction to light
(3) light sensitive
(4) photoinduction

Từ điển Trung-Anh

(1) optical response
(2) reaction to light
(3) light sensitive
(4) photoinduction