Có 2 kết quả:

光隔离器 guāng gé lí qì光隔離器 guāng gé lí qì

1/2

Từ điển Trung-Anh

opto-isolator (electronics)

Từ điển Trung-Anh

opto-isolator (electronics)