Có 2 kết quả:

光顧 guāng gù ㄍㄨㄤ ㄍㄨˋ光顾 guāng gù ㄍㄨㄤ ㄍㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to visit (as a customer)

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Trung-Anh

to visit (as a customer)