Có 1 kết quả:

光棍 guāng gùn

1/1

guāng gùn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gangster
(2) hoodlum
(3) a single person
(4) bachelor