Có 2 kết quả:

光祿大夫 guāng lù dài fu光禄大夫 guāng lù dài fu

1/2

Từ điển Trung-Anh

honorific title during Tang to Qing times, approx. "Glorious grand master"

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Trung-Anh

honorific title during Tang to Qing times, approx. "Glorious grand master"