Có 2 kết quả:

光面內質網 guāng miàn nèi zhì wǎng光面内质网 guāng miàn nèi zhì wǎng

1/2

Từ điển Trung-Anh

smooth endoplasmic reticulum

Từ điển Trung-Anh

smooth endoplasmic reticulum