Có 1 kết quả:

光是 guāng shì

1/1

guāng shì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chỉ, mỗi một

Từ điển Trung-Anh

(1) solely
(2) just

Một số bài thơ có sử dụng