Có 2 kết quả:

光阴似箭 guāng yīn sì jiàn ㄍㄨㄤ ㄧㄣ ㄙˋ ㄐㄧㄢˋ光陰似箭 guāng yīn sì jiàn ㄍㄨㄤ ㄧㄣ ㄙˋ ㄐㄧㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

time flies like an arrow (idiom); How time flies!

Từ điển Trung-Anh

time flies like an arrow (idiom); How time flies!